Volver ao Concello

Calendario de días inhábiles

O artigo 26.5 da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos establece que cada sede electrónica na que estea dispoñible un rexistro electrónico determinará, atendendo ao ámbito territorial no que exerce as súas competencias o titular daquela, os días que se considerasen inhábiles aos efectos do cómputo de prazos legais establecidos.

En cumprimento do establecido neste artigo pódese consultar o calendario de días inhábiles do ano en curso, así como a información complementaria sobre o mesmo, no seguinte documento:

· Calendario 2011


Concello de Ribadeo
Plaza España 1. 27700 Ribadeo (Lugo)
Teléfono: 982120700 | Fax: 982130975
Correo electrónico: