Volver ao Concello

Solicitude de cualificación/información urbanística

Descrición

Mediante este procedemento o cidadán pode solicitar información urbanística de forma telemática.

¿Quen o pode solicitar?

Calquera persoa física ou xurídica.

Requisitos

Require tramitación por parte da administración.

Información e documentación a achegar

· Documentación Técnica adxunta.
· Autorización de representación, no seu caso.
· Xustificante de Pago (ficheiro *pdf do xustificante de pago *telemático ou ficheiro *escaneado do recibo bancario)

Normativa

· Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
· Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
· Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
· Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.
· Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
· Decreto 133/2008, de 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de incidencia ambiental.
· Lei 18/2008, de 29 de decembro, de vivenda de Galicia.
· Ordenanza Fiscal Municipal Reguladora de Licenzas.

¿Quen tramita a solicitude?

Concello de Ribadeo

Trámites con certificado dixital

O rexistro en liña de E / S está fóra de servizo tras a conclusión de actividades de mantemento e actualización

Concello de Ribadeo
Plaza España 1. 27700 Ribadeo (Lugo)
Teléfono: 982120700 | Fax: 982130975
Correo electrónico: