Volver ao Concello

Avisos sobre colectores cheos, desbordados ou con danos

Descrición

Mediante este aviso, os cidadáns poderán comunicar á administración local o estado en canto á recollida de lixos e RSU.

¿Quen o pode solicitar?

Calquera persoa física ou xurídica

Requisitos

Require DNI dixital ou certificado dixital.

Normativa

· Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos.
· Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
· Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local.
· Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.
· Lei 10/1998, de Residuos.
· Lei 10/2008, de 3 de novembro, de residuos de Galicia.

¿Quen tramita a solicitude?

Concello de Ribadeo

Trámites con certificado dixital

O rexistro en liña de E / S está fóra de servizo tras a conclusión de actividades de mantemento e actualización

Concello de Ribadeo
Plaza España 1. 27700 Ribadeo (Lugo)
Teléfono: 982120700 | Fax: 982130975
Correo electrónico: