Volver ao Concello

Reclamación de Responsabilidade Patrimonial

Descrición

Con este procedemento, calquera cidadán/a pode reclamar dereito a indemnización por lesións de bens ou dereitos como consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos e realizar a solicitude de xeito telemática.

¿Quen o pode solicitar?

Calquera persoa física ou xurídica.

Requisitos

Require DNI dixital ou certificado dixital.

Información e documentación a achegar

· Informes
· Fotografías

Normativa

· Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común
· Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local
· Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos.
· Lei 5/2002, do 4 de abril, Reguladora dos *B.Ou.*P.
· Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.
· Ordenanza Municipal Concello de Lugo
· Ordenanza Municipal Concello de Foz
· Ordenanza Municipal Concello de Monforte de Lemos
· Ordenanza Municipal Concello de Sarria

¿Quen tramita a solicitude?

Concello de Ribadeo

Trámites con certificado dixital

O rexistro en liña de E / S está fóra de servizo tras a conclusión de actividades de mantemento e actualización

Concello de Ribadeo
Plaza España 1. 27700 Ribadeo (Lugo)
Teléfono: 982120700 | Fax: 982130975
Correo electrónico: